CÁNH CỬA
GIẢI PHÁP

Giới thiệu tổng thể

Lemon3-ERP khi ứng dụng tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sẽ được thực hiện khảo sát và tư vấn, thiết kế, tùy chỉnh phần mềm theo đặc thù của ngành sản xuất.

Khi hoàn thiện việc triển khai, Lemon3-ERP không chỉ đáp ứng đầy đủ các tính năng, nghiệp vụ theo yêu cầu quản lý đặc thù của ngành sản xuất mà còn được tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu quản trị của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Lemon3-ERP được xây dựng với các module xử lý nghiệp vụ cho từng bộ phận – phòng ban, hỗ trợ kết nối nghiệp vụ giữa các bộ phận nhằm liên kết, kế thừa và kiểm soát dữ liệu phát sinh và tăng cường hiệu suất công việc, giúp nâng cao khả năng quản trị của doanh nghiệp.

Phần mềm có thiết kế linh hoạt, nên cho phép dễ dàng tùy chỉnh hoặc thiết kế mở rộng module, tính năng, nghiệp vụ quản lý trên hệ thống phần mềm trong tương lai khi doanh nghiệp phát triển và có nhu cầu thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Giải pháp

Thông tin khách hàng tiêu biểu