Dự án tập hợp các module phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo mô hình dự án như Quản lý dự án, Quản lý quy trình kinh doanh của dự án bất động sản, Giá thành cho dự án bất động sản.