Tài chính bao gồm các module sử dụng bởi phòng kế toán như Vốn bằng tiền, Phải thu, Phải trả, Tài sản cố định, Tổng hợp, v.v.