Cung ứng tập hợp các module sử dụng trong các quy trình cung ứng như Mua hàng, Tồn kho, Yêu cầu mua hàng, v.v.