Công cụ gồm các module hỗ trợ chung như Quản trị hệ thống, Quy trình nghiệp vụ, Thông tin dùng chung, LemonCell.