Sản xuất bao gồm các module dành cho các bộ phận tham gia vào quá trình sản xuất như Định mức sản xuất, Kế hoạch sản xuất, Quản trị sản xuất, Quản lý chất lượng, v.v.