Thông tin quản trị gồm các module cung cấp các thông tin tổng hợp cho lãnh đạo doanh nghiệp như BI (Business Intelligence), Báo cáo hợp nhất, Quản lý dòng tiền.