Tính năng
Module Thông tin dùng chung giúp người dùng tạo các danh mục sử dụng chung trong toàn hệ thống.

- Tạo đối tượng: khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, phòng ban, v.v.
- Điều khoản thương mại, phương pháp thanh toán, phương thức giao hàng, v.v.
- Tạo loại phiếu, loại nguyên tệ, nhóm thuế, v.v.
- Hệ thống tài khoản.
- Các loại mã phân tích.
- Ghi nhận các nghiệp vụ tác động của người dùng lên dữ liệu (thêm mới, sửa, xóa).